Anahtar Teslim Proje

Anahtar teslim proje, inşa edilen yere dair tüm masraf ve işlerin eksiksiz olarak tamamlanarak alıcıya teslim edilmesidir. Her türlü inşaat projesi, projesel ve idari onay süreçleri sonrasında teknik şartname ve yapım metodlarına uyularak, işveren onayı ile hazırlanan malzeme listeleri doğrultusunda alanında oldukça tecrübeli mimar, mühendis, tekniker kadromuz ve uygulama ekiplerimiz ile planlanan süreçlerde hayata geçirilmektedir.

Neden Anahtar Teslim Proje?

Binaların, konutların ya da diğer mekânların ömürlerini artırabilmek için uygun bakım çalışmaları, yenileme olanakları, binanın işlevine uygun estetik çözümler sunulmaktadır. Her zaman varolan strüktürü korumak ekonomik olmayacağından, tadilat yerine yıkım da bir çözüm seçeneği olabilmektedir. Varolan yapıların kaynak olarak yeniden işlevlendirilmesinin; enerji kazanımı, inşaat süresinde zaman, yer kazanımı, koruma bilincinin gelişmesi ve tasarım girdisi olarak karşımıza çıkan yararlarının yanı sıra ekonomik yararları da bulunmaktadır.

1. Fiziksel Eskime

Fiziksel eskime, yapıyı oluşturan öğelerin yıpranarak yararlılığını yitirmesi ya da yapı bünyesinde dış etkilerden kaynaklanan ve zamanla ortaya çıkan yapı sisteminin bileşenlerinin ya da tamamının bozulması ve yıpranması olarak tanımlanabilir. Fiziksel eskime rüzgar, yağmur, kar gibi doğa olaylarından, hatalı kullanımdan veya hava kirliliği, biyolojik etkenler gibi çevreden kaynaklanan nedenlerden oluşur. Yapının kullanıma başlanmasından fiziksel eskimenin başladığı zamana kadar geçirdiği süre yararlı ömür veya hizmet ömrü olarak tanımlanabilir.

2. İşlev Değişikliği

Yapının işleyebilmesi için, tasarımdan önce gereksinimlerini karşılayacak bir program hazırlanmalıdır. Tasarıma girdi olan programlama çıktılarından yararlanarak, yapının farklı kullanım alanları arasında uyum sağlanmalı ve gerekli düzenleme Mahal Mimarlık ofisi tarafından yapılmaktadır. Uyum ve bütünlük içinde çalışması gereken yapı, uyumun ve kullanımın getirdiği düzenin bozulmasıyla kullanılamaz hale gelirse işlev değişikliği gerekir. İşlev değişikliği, varolan kullanım ve işleyişin değişmesidir.

3. Sosyal ve Ekonomik

Yapının bulunduğu yerdeki sosyal sınıfta (eğitim, gelir düzeyi, meslek, entelektüel düzey) ve kültürel özelliklerinde değişiklik oluşması kullanıcı gereksinimlerinin değişmesine veya bazılarının önem kazanmasına neden olabilir. Yaşam biçimi, anlayışı ve beklentileri değiştikçe gereksinimler de değişmekte ve bu durum yapılara da yansımaktadır. Kullanıcıların sosyolojik yapısının değişmesi ve bu değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanmaması da tadilata neden olabilmektedir. Örneğin; çoğu kilise cemaatini kaybetmiş ve böylelikle cami olarak kullanılmaya başlanmış ya da kendi haline bırakılmıştır.

4. Yapay Çevre Değişimi

Dış çevrenin fiziksel ya da sosyal özelliklerinin değişimi de tadilat nedenlerinden biridir. Bir bölgenin zaman içinde belirli bir kullanım amacına yönelmesi, (lokantaların aynı bölgede bulunması) binanın bulunduğu yapay çevreyi değiştirmekte ve binada tadilata neden olabilmektedir. Yapı, çevre ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle tadilat, kent dokusunun korunması ve yapının kent dokusu içindeki görsel önemi açısından gereklidir.

5. Psikolojik

Kullanıcı psikolojik nedenlerden dolayı da tadilat yapmaya karar verebilir. Kişiye özel; kişilik, yaş, ilgi, meslek grubuna göre yapılacak eylemler gibi kullanıcıya özel psikomotor davranış özellikleri, beğeni, korku, kaygı gibi duyuşsal, duyulama, algılama gibi bilişsel davranışlar tadilat yapılmasına neden olabilir.

6. Teknolojik

Gelişen teknoloji yapım sistemlerini, yapım tekniklerini ve yapı ürünlerini etkilemektedir. Buna bağlı olarak yapı ürünü teknolojisindeki gelişmelerle inşaat sektörü, konstrüksiyon, havalandırma, iklimlendirme, güvenlik, konfor, aydınlatma, yangın güvenliği gibi konularda yeniden yapılanmaya gereksinim duymakta ve yapılara tadilatlar yapılmaktadır.

7. Tarihsel ve Kültürel

Kültürün gelişimi ve bunun yol açtığı toplumsal yapıda meydana gelen değişimler; donanım, çalışma, eğitim ve yaşam sistemlerini de değiştirmektedir. Bu değişimler neticesinde yapılar zamanın gerektirdiği gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumda yapıların yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir.

8. Tasarım

Programlama ve tasarım sırasında yapı içindeki ilişkilerin doğru kurulamaması, yapının kullanışlı olmaması durumunu ortaya çıkarır ve tadilat ile bu sorun çözülebilir.

9. Yasal

Mekânsal dönüşümleri büyük ölçüde etkileyen bir diğer faktör de varolan kanunlardır. Yapılanmaya çeşitli kısıtlamalar getiren imar kanunları, koruma kanunları, devlet politikası bu etkilerin başlıca nedenleridir.

Bir bölgenin herhangi bir amaç olarak kullanımı ile ilgili bir karar alınmasından doğacak yeniden kullanım projelerinin çoğu yasal bazı belgeleri gerektirir ve engellilerin faydalanabileceği kolaylıkları, yangın güvenliği, ses yalıtımı, ısı yalıtımı gibi standartları sağlayacak biçimde uygulanmalıdır.

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerin çevresinde yer alan yapılarda da değişen fiziksel çevre ve bununla beraber değişen sosyal dokuya uymak amacı ile tadilat yapılma gereksinimi doğmaktadır.

Anahtar Teslim Proje Usulü

Tadilatı yapılacak olan yerin öncelikle varolan durumu tespit edilir. Statik analiz de dahil olmak üzere rölevesi hazırlanarak yapının varolan durumu tespit edilmiş olur. Verilmek istenen yeni işleve göre yapının yeni halinin tasarım projeleri çizilir. Yerleşimin en etkin şekilde nasıl yapılabileceği araştırılır. Fizibilite hesapları yapılır, en uygun projeye karar verilir. Bu proje 1/50 ölçekte uygulama projesi detaylarıyla çizilir.

Tarihi değeri olan ya da sit alanı içinde bulunan bir yapı ise Anıtlar Kurulu görüşü istenir.

Röleve hazırlama usulleri: Röleve, bir yapının tüm elemanlarını ve öğelerini kolon, kiriş, tüm pencere, kapı, bölücü ve taşıyıcı duvarlar, havalandırma boşlukları, pis su giderleri, cepheler, kat yükseklikleri, merdivenler ve bunların tümüne ait varolan durumun ölçekli çizimlerle anlatımıdır. Tüm kat planları, tavan planları, döşeme planları, çatı planı ve tüm cepheler röleve projesinde yer alır. Biri merdivenden geçmek kaydıyla en az iki hattan kesit, tüm duvar kalınlıkları ve cinsi projede belirtilir.

Tüm kat ve adı geçen yapı elemanlarını açıklar nitelikte ve sayıda fotoğrafın yer aldığı dosya hazırlanır. Fotoğraflar numaralı ve plan şeması üzerinde her numaranın resimlediği noktalarla belirtilir. Fotoğraflar ve röleve projesi, uygulama projesinde gereksinim duyulacak tüm detaylar; klima dış ünitelerinin yerleştirileceği yer ve konstrüksiyonu, jeneratör yeri ve egzost hattı, pis su şebeke hattı röleve projesinde tanımlanmalıdır.

Röleve hazırlama yöntemleri geleneksel ve teknolojik yöntemler olarak ikiye ayrılır:

Geleneksel Yöntemler: Çelik şerit metreyle yapılan ölçümler kağıda işlenir. Diyagonal ölçülerin alınması rölevenin doğru hazırlanması için gereklidir. Röleve hazırlanırken yerin varolan durumu olduğu gibi aktarılmalıdır. Kırık dökük yerler de aynen çizilmelidir.

Teknolojik Yöntemler: Dijital donanımlar yardımıyla alınan ölçüler bilgisayar ortamına işlenir ve çizim yapılır. Gelişen teknoloji röleve hazırlamayı da kolaylaştırmış, dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar, taşınabilir bilgisayarlar röleve hazırlama hızını artırmakla birlikte doğruluk oranını da yüzde yüzlere çıkarmaktadır.

Anahtar Teslim Proje Aşamaları

Fiyat Teklifi Alın!
Mimarınız ile görüşüp projeniz hakkında sizden istenen verileri sağladığınızda en kısa sürede tarafınıza projelendirme hizmeti detayları ile fiyat teklifi sunulur.

Güvenle Başlayın!
Süreci anlayıp, teklifi onayladığınızda, haklarınızı koruyan sözleşme imzalanır ve mimarınızın birebir ilgilendiği projelendirme süreciniz güvenle başlar.

Projelendirme
Projenizin ilk sunumu 3 boyutlu görseller ve 360° görüntüleri ile sunulur, taleplerinize göre revize edilerek tüm detayları ile uygulama çizimleri oluşturulur.

Dekorasyon
Önce altyapı işleriniz başlar, eş zamanlı olarak mobilya üretimi yapılır, ürün siparişleri verilir. Satın alınacak ürünler iç mimarınız tarafından listelenir.

Mobilya
Tadilat işleri biter bitmez mobilya montajları ve ürün sevkiyatları ile proje adım adım projelendirme görselleri ile aynı görüntüye kavuşur.

Takip
Tüm süreç mimarınızın ekip ve atölyeleri ile bizzat takip ve kontrolü ile yürütülür. Projenizi mimarınızın hazırladığı raporlar aracılığı ile takip edebilirsiniz.


Bir anahtar teslim projesinde izlenen aşamalar şu şekilde örneklenebilir:
 • Rölevenin hazırlanması
 • Taşıyıcı sistem durum belirleme
 • Onarım, güçlendirme
 • Takviye gerekirse statik projenin hazırlanması
 • Uygulama (Mimari) projesi çizilmesi
 • Tesisat projesi çizilmesi
 • Elektrik projesi çizilmesi
 • Elektriğin kapatılması
 • Yıkım
 • Söküm
 • Molozların atılması
 • Statik projenin uygulanması (Gerekliyse)
 • Taşıyıcının üstündeki kaplamaların sökülmesi
 • Varolan taşıyıcıyı güçlendirme (Projede varsa)
 • Çelikten taşıyıcı ilave yapılması (Projede varsa)
 • Yeni merdiven yeri açılması (Projede varsa)
 • Yangın çıkış merdiveni yapılması
 • Cephe doğramalarının sökülmesi
 • Yeni cephe doğramalarının yapılması
 • Asma tavan yapılması
 • Elektrik projesi için çalışma
 • Kanal açma
 • Kablo döşeme
 • Pano yerleştirme
 • Telefon hatları için kablo döşenmesi
 • Bütün kablolar için kanal döşenmesi
 • Duman sensörleri için kablo döşenmesi
 • Tesisat projesi için çalışma
 • Havalandırma kanallarının döşenmesi
 • Su donanımı borularının döşenmesi
 • Kalorifer hatlarının döşenmesi
 • Klimalar için bakır boruların döşenmesi
 • Zemine şap dökülmesi
 • Alçıpan giydirme duvarların yapılması
 • Alçıpan bölme duvarların yapılması
 • Seramik vb. döşeme uygulamalarının yapılması
 • Alüminyum iç cephe bölmelerinin yapılması
 • Özel yapılacak mobilya için yerinde ölçü alınması
 • Asma tavana alçı sıva yapılması
 • Tüm duvarlara alçı sıva yapılması
 • Tavanın zımparalaması ve boyanması
 • Duvarlara ikinci kat alçı sıva yapılması
 • Duvarlara yağlı macun yapılması
 • Duvarların zımparalaması
 • Duvarların birinci kat boyanması
 • Teknolojik cihazların yerleştirilmesi
 • Elektrik kablolarının yapılması
 • Bütün kabloların yapılması
 • Elektrik panosunun ve kablolarının bağlanması
 • Telefon santralinin ve kablolarının bağlanması
 • Aydınlatma armatürlerinin konulması
 • Kalorifer peteklerinin yerleştirilmesi ve kontrolü
 • Klimaların yerleştirilmesi ve kontrolü
 • Havalandırma menfezlerinin montajı ve kontrolü
 • Su donanımının yapılması ve kontrolü
 • Sabit depoların yerleştirilmesi
 • İnşaatın temizlenmesi ve pisliklerin atılması
 • Son kat duvar boyasının yapılması
 • Elektrik anahtarlarının yerleştirilmesi
 • Acil çıkış işaretlerinin montajı (Projede varsa)
 • Bütün kablo kanal kapaklarının yerleştirilmesi
 • Tüm elektrik tesisatının kontrolünün yapılması
 • Süpürgeliklerin yapılması

Olumlu Yönler

Tadilat yapmanın en olumlu yanı ekonomi ve süre yararı sağlamasıdır. Varolan tadilat projeleri de yapının kısa sürede ve yeni yapmaya oranla daha ekonomik bir şekliyle yeniden işlev kazanmasına yol açtığı için yararlıdır.

Özetle,

- Yapılan harcamanın yeni yapıya kıyasla düşük olmasıyla kazanç elde edilmektedir.

- Uygulayıcı ödemeyi hızlandırmak, kullanıcı daha erken mekânı kullanmak amacında olduğu için tadilat kısa sürede yapılmaya çalışılmaktadır.

- Mahal Mimarlık tarafından kişiye özel uygulanan projeler yerin ekonomik değerini artırmaktadır.


Proje Uygulama Takibi

Fiyat Teklifi Alın!
Projede kullanılan tüm ürün ve yapılacak tüm uygulamalar mimarınız tarafından proje içeriğine uygun tekliflendirilir.

Profesyonel Ekip!
Proje altyapı çalışmalarınız Mahal Mimarlık'ın düzenli olarak çalıştığı deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilir.

Özel Tasarım Mobilyalar
Projede yer alan yerine uygun mobilyalar mimarınızın denetimi altında, birlikte çalıştığı atölyelerde özel olarak üretilir.

Partner Firma
Projede kullanılan malzeme ve ürünler, iç mimarın sektöründe en iyi olan partner firmaları aracılığıyla tedarik edilir.

Özel İndirimler
Mimarınızın düzenli olarak alım yaptığı partner firmalardan %20'ye varan indirimler kazanın!

Kalite Kontrol
Mimarınız projeniz için yapılan tüm uygulamaları ve teslim edilen tüm ürünleri sizin için kontrol eder.